Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

"Μουσική και ... τέχνες άλλες'' (μαθητική εργασία)

Ατομικές και ομαδικές εργασίες μαθητών στο μάθημα της Μουσικής στο Π.Π.Γ.Ζ.Σ.Ι.


        Με την καθοδήγηση και την επίβλεψη της εκπαιδευτικού του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων κ. Καλλιόπης Μπεκιάρη (κλάδου Π.Ε. 16-Μουσικών) μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης του σχολείου εκπόνησαν και παρουσίασαν ατομικές ή ομαδικές εργασίες στο μάθημα της Μουσικής. Οι εργασίες αυτές εκπονήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών στο Γυμνάσιο. Στις ομαδικές εργασίες ακολουθήθηκε η μέθοδος των μικτών ομάδων. Η θεματολογία των εργασιών σχετιζόταν με τα σχολικά εγχειρίδια της Μουσικής της κάθε τάξης καθώς και με τους Θεματικούς Οργανωτές του Προγράμματος Σπουδών Μουσικής.
      Οι μαθητές αποκόμισαν πολλά θετικά ωφέλη από την εκπόνηση των εργασιών στο μάθημα της Mουσικής. Μετά την ανακάλυψη, διερεύνηση και επέκταση της γνώσης ανέλαβαν με φυσικό τρόπο μία ποικιλία ρόλων και καθηκόντων. Ενισχύθηκε η ατομική μάθηση και η διατήρησή της μέσω της ομαδικής εργασίας, αναπτύχθηκαν θετικές στάσεις έναντι του γνωστικού αντικειμένου και αναπτύχθηκαν διαπροσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης προβλημάτων. Η όλη διαδικασία επέδρασε θετικά στις επιδόσεις των μαθητών, στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησής τους και βελτίωσε τις μεταξύ τους σχέσεις μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και της μάθησης. 
       Οι μαθητές αξιοποίησαν τις δυνατότητες της διαδικτυακής εξεύρεσης πληροφορίας, ασκήθηκαν στη συνεργατική παραγωγή κειμένου (στις ομαδικές εργασίες), παρήγαγαν κείμενα, παρουσιάσεις και άλλο πολυμεσικό υλικό, τα οποία  παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν  στην τάξη. Η παρουσίαση των ppt που ακολουθεί είναι ενδεικτική.


                                                                                                       Η καθηγήτρια
 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
κλάδου Π.Ε. 16 (Μουσικών)